Rodzić się dla świata wyższego
Rekolekcje wielkopolskie

Ks. Aleksander Zienkiewicz
Wyd. OO. Franciszkanów "Bratni Zew"
Kraków 2000

 

 

 

 

Książka ta zawiera teksty rekolekcji jubileuszowych, które zostały wygłoszone przez Ks. A. Zienkiewicza we wrocławskiej katedrze, w okresie Wielkiego Postu w roku 1979, z okazji 25-lecia istnienia Centralnego Duszpasterstwa Akademickiego (CODA) we Wrocławiu.

Na poszczególne rozdziały składają się homilie, wygłoszone przez Ks. Zienkiewicza podczas Mszy św., poprzedzających każdą naukę rekolekcyjną (Wprowadzenie) i zasadnicze nauki, z zachowaniem kolejności tematów poszczególnych spotkań (Bóg, Chrystus, Sumienie, Miłość, Wierność i krzyż, Sakrament Pokuty i Podsumowanie). Tylko pierwsze trzy rozdziały zostały poprawione przez Autora za Jego życia, pozostałe zaś są wiernym odtworzeniem zachowanego materiału.

(J. Wartalska w: Wstęp)

Pełna treść książki w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej

 

 

Przewodnik do Nieba
Zasady życia chrześcijańskiego

Ks. Aleksander Zienkiewicz
Wyd. OO. Franciszkanów "Bratni Zew"
Kraków 2000

 

Książka ta jest propozycją dla każdego, kto na drodze swojego chrześcijańskiego życia próbuje nie stać w miejscu, lecz zawsze pragnie iść dalej, wyżej, więcej chce być aniżeli mieć...

Ci, którzy zetknęli się bliżej z księdzem Zienkiewiczem zauważą podczas lektury tej książki, jak często był wierny tym wskazówkom, jak dzięki temu można choć w części uchwycić coś z bogatej osobowości tego kapłana, który na co dzień żył "jakby widząc Niewidzialnego".

Fakt, że ów zeszyt towarzyszył Księdzu Zienkiewiczowi poprzez czas okupacji, okres stalinowski i że zabrał go ze sobą z Nowogródka, jest najlepszą recenzją lektury, którą oddajemy do rąk Szanownych Czytelników w formie ułatwiającej częste korzystanie z zawartych w niej treści.

(J. Wartalska w: Przedmowa)

Pełna treść książki w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej

 

 

Wzrastać w Światłości
Stawać się chrześcijaninem. Stawać się księdzem.

Ks. Aleksander Zienkiewicz
Wyd. OO. Franciszkanów "Bratni Zew"
Kraków 2000

 

Bezpośrednim i głównym adresatem zawartych w tej książce nauk są klerycy i kapłani. Lecz także nie kleryk i nie ksiądz, gdy weźmie ją do ręki, wiele z niej skorzysta. Rekolekcjonista bowiem, mając pełną świadomość, że kapłaństwo zakłada (żeby nie było zgorszeniem) pewien poziom człowieczeństwa, kultury humanistycznej i chrześcijańskiej (gratia supponit naturam), wypowiada wiele pouczeń o charakterze uniwersalnym, mającym odniesienie do każdego chrześcijanina, każdego człowieka. Dzieli się ze wszystkimi bogactwem swego wnętrza, doświadczeń, wiedzy i swej osobistej wiary. Każdego odsyła do Chrystusa.

(ks. T. Rusnak w: Szkoda, aby przebrzmiały)

Pełna treść książki w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej

 

 

Czyste sumienie to znak miłości
Rozważania. Droga krzyżowa. Rachunek sumienia.

Ks. Aleksander Zienkiewicz
Wyd. OO. Franciszkanów "Bratni Zew"
Kraków 2000

 

Tytuł jest aforyzmem autorstwa ks. A. Zienkiewicza, zamieszczonym na stronie tytułowej "Rachunku sumienia człowieka dojrzałego", którego egzemplarz Autor podarował jednemu ze swych wychowanków.

Teksty rozważań i Drogi Krzyżowej zostały wygłoszone w Wielkim Poście 1969 r. w katedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu w ramach rekolekcji akademickich.

(Z nagrania magnetofonowego przepisał je ks. J. Klichta)

Pełna treść książki w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej

 

 

Kazania i homilie na różne okazje

Ks. Aleksander Zienkiewicz
Wyd. OO. Franciszkanów "Bratni Zew"
Kraków 2006

 

Publikowane tu kazania i homilie księdza A.Zienkiewicza zostały opracowane na podstawie zachowanych rękopisów i maszynopisów oraz na podstawie tekstów odtworzonych z nagrań magnetofonowych. [...] Większość tekstów pochodzi ze zbiorów przekazanych wychowankom ks. prałata Aleksandra Zienkiewicza przez ks. Piotra Śmigielskiego. Pozostałe pochodzą z innych zbiorów prywatnych. [...] Wyboru dokonano, mając na uwadze szczególną aktualność duszpasterską, ponadczasowość tematyki oraz oryginalność myślową.

Adresatem tych niepublikowanych dotąd kazań i homilii była przede wszystkim młodzież akademicka studiująca na wrocławskich uczelniach w latach trudnych przeobrażeń dziejowych (1953-1995), wędrująca pielgrzymim szlakiem na Jasną Górę, pogłębiająca swoje zżycie z Bogiem na dniach skupienia oraz księża, którym stawiał wysoką poprzeczkę wymagań. [...] Wzywał za Panem Jezusem, by nie bać się wychodzić na głębię, w sferę życia wewnętrznego, moralnego, religijnego i społecznego, by więcej być niż mieć.

(J. Wartalska)

Cieszę się i wdzięczny jestem dawnym podopiecznym "Wujka", śp. Ks. prałata Aleksandra Zienkiewicza, długoletniego, znanego nie tylko we Wrocławiu, zasłużonego duszpasterza akademickiego wyższych uczelni Wrocławia, bo dzięki tej pozycji ożyje pamięć odważnego Polaka i oddanego rzetelnie służbie młodzieży akademickiej, gorliwego duszpasterza. [...] Jestem jego wielkim dłużnikiem, bo zawdzięczam mu wiele mądrych rad i wskazówek. [...] Umiał pracować kolegialnie. Ten wymóg Soboru Watykańskiego II nie był mu za ciężki. Szanował księży z duszpasterstwa akademickiego, tych z Wrocławia i okolicznych miasteczek. Zwoływał ich systematycznie na odprawy duszpasterskie, radził się, wspólnie podejmował decyzje. Jako najstarszy wiekiem i doświadczeniem nie gasił tych, którzy wnosili dobre innowacje. Prudentia auriga virtutum była szczególnie piękną cnotą wśród innych darów i talentów, jakie posiadał.

(ks. Henryk kardynał Gulbinowicz)

Pełna treść książki w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej

 

 

Na krzyżowej drodze
Zamyślenia.

Wyd. ANGEL
Wrocław 2012

 

Przedstawione w tej publikacji teksty rozważań Drogi Krzyżowej powstały spontanicznie, z potrzeby serca. Są to przemyślenia między innymi kard. Karola Wojtyły, sługi Bożego ks. Aleksandra Zienkiewicza, wybitnego duszpasterza akademickiego, rekolekcjonisty, człowieka o wielkim sercu i nieprzeciętnym umyśle a także wychowawcy wielu pokoleń młodych ludzi oraz sługi Bożego bpa Jana Pietraszki. Swoimi rozważaniami podzielili się także ks. Marek Dziewiecki (Droga Krzyżowa dla rodzin), jak też ks. Kazimierz Wójtowicz (Droga Krzyżowa dla młodych). Autorzy są mistrzami słowa, modlitwy i uczuć, które przelali na papier, by zainspirować nas do ufnej modlitwy i zawierzenia siebie Temu, który wszystko stworzył z miłości do człowieka, Temu, który swoje życie oddał za nas, abyśmy my życie mieli. Podążajmy śladami Jego Męki w kornej modlitwie i zaufaniu, ścieżkami, które prowadzą nas do Domu Ojca w niebie.

(Anna Leśniewska)