• 21 listopada 2001
  Wychowankowie ks. Aleksandra Zienkiewicza zwrócili się do Metropolity Wrocławskiego ks. kard. Henryka Gulbinowicza z prośbą o zgodę na podjęcie przez nich modlitw w intencji beatyfikacji ks. Aleksandra Zienkiewicza oraz wyznaczenie świątyń, w których mogłaby być sprawowana Eucharystia w tej intencji. Jednocześnie wyrazili podziękowanie za inicjatywę zorganizowania w 5. rocznicę śmierci (18 listopada 2000) I sympozjum naukowego pt. „Ksiądz Aleksander Zienkiewicz – kapłan i wychowawca”.

 • 2002
  Od roku 2002 wychowankowie rozpoczęli w intencji beatyfikacji ks. Aleksandra Zienkiewicza wspólne modlitwy w każdy drugi piątek miesiąca na Mszy św., początkowo w kościele Bożego Ciała, następnie w kościele św. Idziego, a od 2009 w kościele pw. Św. Piotra i Pawła we Wrocławiu. W tej samej intencji podjęli codzienną modlitwę różańcową.

 • 19 listopada 2005
  W 10. rocznicę śmierci pod patronatem Metropolity Wrocławskiego, ks. abpa Mariana Gołębiewskiego, odbyło się we Wrocławiu II sympozjum naukowe pt. „Ksiądz Aleksander Zienkiewicz – sylwetka duchowa”.

 • 12 maja 2008
  Wychowankowie i współpracownicy ks. Aleksandra Zienkiewicza zwrócili się do Metropolity Wrocławskiego z prośbą o mianowanie ks. Andrzeja Dziełaka postulatorem procesu beatyfikacyjnego ks. prał. Aleksandra Zienkiewicza na szczeblu diecezjalnym oraz o powołanie biegłych historyków do zbadania jego życia i opinii świętości (fama sanctitatis), a także wyznaczenie delegata Arcybiskupa Metropolity do sprawy procesowej.

 • 24 września 2008
  Ks. abp Marian Gołębiewski zlecił ks. prał. Andrzejowi Dziełakowi zebranie i uporządkowanie dokumentacji dotyczącej życia, cnót, opinii świętości ks. Aleksandra Zienkiewicza, z perspektywą ewentualnej przyszłej beatyfikacji.

 • 10 września 2009
  Ks. prałat Andrzej Dziełak poinformował Metropolitę Wrocławskiego, że dokumentacja dotycząca osoby ks. A. Zienkiewicza (dokumenty personalne, korespondencja, pisma ks. Zienkiewicza, opinie, świadectwa i publikacje o nim, zestawienie uroczystości i wydarzeń) została zebrana. Jednocześnie zwrócił się z prośbą o wszczęcie diecezjalnego dochodzenia, mającego na celu przyszłe starania o beatyfikację ks. A. Zienkiewicza.

 • 15 września 2009
  Ks. abp Marian Gołębiewski poinformował Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, ks. abpa Józefa Michalika, o zamiarze zwrócenia się, za jego zgodą, do księży biskupów o wyrażenie wotum dla rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego ks. A. Zienkiewicza.

 • 6-7 października 2009
  Biskupi zgromadzeni na 349. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie wyrazili nihil obstat w sprawie rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego ks. prał. A. Zienkiewicza (1910-1995), kapłana Archidiecezji Wrocławskiej, Rektora Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego, a następnie wieloletniego Duszpasterza Młodzieży Akademickiej we Wrocławiu. Udzielili jednocześnie zgodę na wystąpienie do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych z prośbą o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra Zienkiewicza na szczeblu diecezjalnym (SEP-6.3-65).

 • 29 stycznia 2010
  Współpracownicy i wychowankowie ks. prał. A. Zienkiewicza zwrócili się do ks. abpa Mariana Gołębiewskiego z prośbą o zaakceptowanie piętnastu osób jako powoda w procesie beatyfikacyjnym ks. Aleksandra Zienkiewicza.

 • 18 lutego 2010
  Metropolita Wrocławski, ks. abp Marian Gołębiewski, zatwierdził powoda w procesie beatyfikacyjnym ks. Aleksandra Zienkiewicza.

 • 2 marca 2010
  Reprezentanci powoda udzielili ks. prałatowi Andrzejowi Dziełakowi „Deputatio postulatoris” – pełnomocnictwo do pełnienia funkcji postulatora w procesie beatyfikacyjnym ks. Aleksandra Zienkiewicza.

 • 6 marca 2010
  Abp Marian Gołębiewski udzielił ks. Andrzejowi Dziełakowi nihil obstat dla pełnienia funkcji postulatora w procesie beatyfikacyjnym ks. Aleksandra Zienkiewicza.

 • 28 kwietnia 2010
  Postulator zwrócił się do ks. abpa Mariana Gołębiewskiego z prośbą o rozpoczęcie postępowania diecezjalnego w sprawie heroiczności cnót ks. Aleksandra Zienkiewicza.

 • 31 maja 2010
  Metropolita Wrocławski ustanowił skład komisji biegłych historyków celem zebrania pism, dokumentów i opinii świętości oraz opracowania wymaganej przez prawo relacji.

 • 31 maja 2010
  Metropolita Wrocławski mianował cenzorów teologów celem zbadania zgodności wydanych drukiem pism ks. A. Zienkiewicza z nauką Kościoła.

 • 2 czerwca 2010
  Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała nihil obstat w sprawie rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra Zienkiewicza na szczeblu diecezjalnym. Do Kurii Metropolitalnej we Wrocławiu wpłynął dokument podpisany przez kard. Angelo Amato, prefekta kongregacji (Prot. N. 2949-1/10).

 • 19 października 2010
  Metropolita Wrocławski abp Marian Gołębiewski, dekretem L.dz.1478/2010, zezwolił na otwarcie procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. A. Zienkiewicza, zatwierdził skład Trybunału Beatyfikacyjnego i wyznaczył termin I Sesji procesowej.

 • 14 listopada 2010
  We wszystkich kościołach i kaplicach Archidiecezji Wrocławskiej oraz w diecezjach sąsiadujących: legnickiej, świdnickiej, kaliskiej i zielonogórsko-gorzowskiej został odczytany Edykt (List) Metropolity Wrocławskiego na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra Zienkiewicza.

 • 15 listopada 2010
  Metropolita Wrocławski dekretem L.dz.1627/2010, mianował Kanclerza Kurii na Notariusza I Sesji.

 • 20 listopada 2010
  W auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu odbyła się I Sesja publiczna rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego o stwierdzenie heroiczności cnót ks. Aleksandra Zienkiewicza, podczas której ks. abp Marian Gołębiewski dokonał zaprzysiężenia Trybunału Beatyfikacyjnego. Od I Sesji kandydatowi na ołtarze przysługuje tytuł Sługi Bożego. W tym samym dniu odbyło się III Sympozjum naukowe w 100. Rocznicę urodzin i 15. Rocznicę śmierci Sługi Bożego ks. Aleksandra Zienkiewicza pt. „Ksiądz Prałat Aleksander Zienkiewicz – wrocławski kandydat do chwały ołtarzy”.

 • 21 listopada 2015
  W 20. rocznicę śmierci Sługi Bożego pod patronatem ks. abpa Józefa Kupnego odbyło się we Wrocławiu IV Sympozjum naukowe pt. „Uwaga Człowiek! Antropologiczna myśl ks. Aleksandra Zienkiewicza”.

 • 20 stycznia 2016
  Arcybiskup Józef Kupny mianował dodatkowo 3 biegłych historyków celem przeprowadzenia kwerendy w nieprzebadanych archiwach państwowych i kościelnych.

 • 24 sierpnia 2016
  Metropolita Wrocławski mianował cenzorów teologów celem zbadania zgodności niedrukowanych pism ks. A. Zienkiewicza z nauką Kościoła.

 • 8 września 2017
  Metropolita Wrocławski ks. abp dr Józef Kupny wydał Dekret o zakończeniu Procesu dochodzeniowego.

 • 25 listopada 2017
  W Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu odbyła się Sesja zamknięcia procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Aleksandra Zienkiewicza na szczeblu diecezjalnym. Arcybiskup i członkowie Trybunału podpisali stosowne dokumenty, które wraz z aktami procesu zostały przewiezione do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.

 • 5 lutego 2018
  Akta procesu beatyfikacyjnego zostały urzędowo zostały złożone w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

 • 21 - 25 listopada 2019
  Ekshumacja, kanoniczne rozpoznanie doczesnych szczątków Sługi Bożego, ich zabezpieczenie i złożenie do sarkofagu w kościele pw. Św. Piotra i Pawła. Przewodniczył ks. abp Józef Kupny w obecności konsultora Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, postulatora na etapie rzymskim, o. Szczepana T. Praśkiewicza oraz komisji ekshumacyjnej i trybunału procesowego na szczeblu diecezjalnym.

 • 27 listopada 2019
  Uroczyste poświęcenie sarkofagu, w którym zostały złożone doczesne szczątki Sługi Bożego z udziałem duchowieństwa i wiernych.

 • 24 stycznia 2020
  Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych zatwierdziła Decretum super validitate Inquisitionis Dioecesanae - Dekret ważności procesu beatyfikacyjnego na etapie diecezjalnym Sługi Bożego ks. Aleksandra Zienkiewicza