• 21 listopada 2001
  Wychowankowie ks. Aleksandra Zienkiewicza zwrócili się do Metropolity Wrocławskiego ks. kard. Henryka Gulbinowicza z prośbą o zgodę na podjęcie przez nich modlitw w intencji beatyfikacji ks. Aleksandra Zienkiewicza oraz wyznaczenie świątyń, w których mogłaby być sprawowana Eucharystia w tej intencji. Jednocześnie wyrazili podziękowanie za inicjatywę zorganizowania w 5. rocznicę śmierci (18 listopada 2000) I sympozjum naukowego pt. „Ksiądz Aleksander Zienkiewicz – kapłan i wychowawca”.

 • 2002
  Od roku 2002 wychowankowie rozpoczęli w intencji beatyfikacji ks. Aleksandra Zienkiewicza wspólne modlitwy w każdy drugi piątek miesiąca na Mszy św., początkowo w kościele Bożego Ciała, następnie w kościele św. Idziego, a od 2009 w kościele pw. Św. Piotra i Pawła we Wrocławiu. W tej samej intencji podjęli codzienną modlitwę różańcową.

 • 19 listopada 2005
  W 10. rocznicę śmierci pod patronatem Metropolity Wrocławskiego, ks. abpa Mariana Gołębiewskiego, odbyło się we Wrocławiu II sympozjum naukowe pt. „Ksiądz Aleksander Zienkiewicz – sylwetka duchowa”.

 • 12 maja 2008
  Wychowankowie i współpracownicy ks. Aleksandra Zienkiewicza zwrócili się do Metropolity Wrocławskiego z prośbą o mianowanie ks. Andrzeja Dziełaka postulatorem procesu beatyfikacyjnego ks. prał. Aleksandra Zienkiewicza na szczeblu diecezjalnym oraz o powołanie biegłych historyków do zbadania jego życia i opinii świętości (fama sanctitatis), a także wyznaczenie delegata Arcybiskupa Metropolity do sprawy procesowej.

 • 24 września 2008
  Ks. abp Marian Gołębiewski zlecił ks. prał. Andrzejowi Dziełakowi zebranie i uporządkowanie dokumentacji dotyczącej życia, cnót, opinii świętości ks. Aleksandra Zienkiewicza, z perspektywą ewentualnej przyszłej beatyfikacji.

 • 10 września 2009
  Ks. prałat Andrzej Dziełak poinformował Metropolitę Wrocławskiego, że dokumentacja dotycząca osoby ks. A. Zienkiewicza (dokumenty personalne, korespondencja, pisma ks. Zienkiewicza, opinie, świadectwa i publikacje o nim, zestawienie uroczystości i wydarzeń) została zebrana. Jednocześnie zwrócił się z prośbą o wszczęcie diecezjalnego dochodzenia, mającego na celu przyszłe starania o beatyfikację ks. A. Zienkiewicza.

 • 15 września 2009
  Ks. abp Marian Gołębiewski poinformował Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, ks. abpa Józefa Michalika, o zamiarze zwrócenia się, za jego zgodą, do księży biskupów o wyrażenie wotum dla rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego ks. A. Zienkiewicza.

 • 6-7 października 2009
  Biskupi zgromadzeni na 349. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie wyrazili nihil obstat w sprawie rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego ks. prał. A. Zienkiewicza (1910-1995), kapłana Archidiecezji Wrocławskiej, Rektora Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego, a następnie wieloletniego Duszpasterza Młodzieży Akademickiej we Wrocławiu. Udzielili jednocześnie zgodę na wystąpienie do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych z prośbą o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra Zienkiewicza na szczeblu diecezjalnym (SEP-6.3-65).

 • 29 stycznia 2010
  Współpracownicy i wychowankowie ks. prał. A. Zienkiewicza zwrócili się do ks. abpa Mariana Gołębiewskiego z prośbą o zaakceptowanie piętnastu osób jako powoda w procesie beatyfikacyjnym ks. Aleksandra Zienkiewicza.

 • 18 lutego 2010
  Metropolita Wrocławski, ks. abp Marian Gołębiewski, zatwierdził powoda w procesie beatyfikacyjnym ks. Aleksandra Zienkiewicza.

 • 2 marca 2010
  Reprezentanci powoda udzielili ks. prałatowi Andrzejowi Dziełakowi „Deputatio postulatoris” – pełnomocnictwo do pełnienia funkcji postulatora w procesie beatyfikacyjnym ks. Aleksandra Zienkiewicza.

 • 6 marca 2010
  Abp Marian Gołębiewski udzielił ks. Andrzejowi Dziełakowi nihil obstat dla pełnienia funkcji postulatora w procesie beatyfikacyjnym ks. Aleksandra Zienkiewicza.

 • 28 kwietnia 2010
  Postulator zwrócił się do ks. abpa Mariana Gołębiewskiego z prośbą o rozpoczęcie postępowania diecezjalnego w sprawie heroiczności cnót ks. Aleksandra Zienkiewicza.

 • 31 maja 2010
  Metropolita Wrocławski ustanowił skład komisji biegłych historyków celem zebrania pism, dokumentów i opinii świętości oraz opracowania wymaganej przez prawo relacji.

 • 31 maja 2010
  Metropolita Wrocławski mianował cenzorów teologów celem zbadania zgodności wydanych drukiem pism ks. A. Zienkiewicza z nauką Kościoła.

 • 2 czerwca 2010
  Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała nihil obstat w sprawie rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra Zienkiewicza na szczeblu diecezjalnym. Do Kurii Metropolitalnej we Wrocławiu wpłynął dokument podpisany przez kard. Angelo Amato, prefekta kongregacji (Prot. N. 2949-1/10).

 • 19 października 2010
  Metropolita Wrocławski abp Marian Gołębiewski, dekretem L.dz.1478/2010, zezwolił na otwarcie procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. A. Zienkiewicza, zatwierdził skład Trybunału Beatyfikacyjnego i wyznaczył termin I Sesji procesowej.

 • 14 listopada 2010
  We wszystkich kościołach i kaplicach Archidiecezji Wrocławskiej oraz w diecezjach sąsiadujących: legnickiej, świdnickiej, kaliskiej i zielonogórsko-gorzowskiej został odczytany Edykt (List) Metropolity Wrocławskiego na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra Zienkiewicza.

 • 15 listopada 2010
  Metropolita Wrocławski dekretem L.dz.1627/2010, mianował Kanclerza Kurii na Notariusza I Sesji.

 • 20 listopada 2010
  W auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu odbyła się I Sesja publiczna rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego o stwierdzenie heroiczności cnót ks. Aleksandra Zienkiewicza, podczas której ks. abp Marian Gołębiewski dokonał zaprzysiężenia Trybunału Beatyfikacyjnego. Od I Sesji kandydatowi na ołtarze przysługuje tytuł Sługi Bożego. W tym samym dniu odbyło się III Sympozjum naukowe w 100. Rocznicę urodzin i 15. Rocznicę śmierci Sługi Bożego ks. Aleksandra Zienkiewicza pt. „Ksiądz Prałat Aleksander Zienkiewicz – wrocławski kandydat do chwały ołtarzy”.

 • 21 listopada 2015
  W 20. rocznicę śmierci Sługi Bożego pod patronatem ks. abpa Józefa Kupnego odbyło się we Wrocławiu IV Sympozjum naukowe pt. „Uwaga Człowiek! Antropologiczna myśl ks. Aleksandra Zienkiewicza”.

 • 20 stycznia 2016
  Arcybiskup Józef Kupny mianował dodatkowo 3 biegłych historyków celem przeprowadzenia kwerendy w nieprzebadanych archiwach państwowych i kościelnych.

 • 24 sierpnia 2016
  Metropolita Wrocławski mianował cenzorów teologów celem zbadania zgodności niedrukowanych pism ks. A. Zienkiewicza z nauką Kościoła.

 • 8 września 2017
  Metropolita Wrocławski ks. abp dr Józef Kupny wydał Dekret o zakończeniu Procesu dochodzeniowego.

 • 25 listopada 2017
  W Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu odbyła się Sesja zamknięcia procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Aleksandra Zienkiewicza na szczeblu diecezjalnym. Arcybiskup i członkowie Trybunału podpisali stosowne dokumenty, które wraz z aktami procesu zostały przewiezione do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.

 • 5 lutego 2018
  Akta procesu beatyfikacyjnego zostały urzędowo zostały złożone w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

 • 21 - 25 listopada 2019
  Ekshumacja, kanoniczne rozpoznanie doczesnych szczątków Sługi Bożego, ich zabezpieczenie i złożenie do sarkofagu w kościele pw. Św. Piotra i Pawła. Przewodniczył ks. abp Józef Kupny w obecności konsultora Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, postulatora na etapie rzymskim, o. Szczepana T. Praśkiewicza oraz komisji ekshumacyjnej i trybunału procesowego na szczeblu diecezjalnym.

 • 27 listopada 2019
  Uroczyste poświęcenie sarkofagu, w którym zostały złożone doczesne szczątki Sługi Bożego z udziałem duchowieństwa i wiernych.

 • 24 stycznia 2020
  Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych zatwierdziła Decretum super validitate Inquisitionis Dioecesanae - Dekret ważności procesu beatyfikacyjnego na etapie diecezjalnym Sługi Bożego ks. Aleksandra Zienkiewicza

 • 28 marca 2020
  Zrzeczenie się przez o. Szczepana Praśkiewicza OCD funkcji postulatora etapu rzymskiego procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra Zienkiewicza, ze względu to, że został przez Ojca Świętego Franciszka mianowany relatorem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Objęcie tej posługi wyklucza, na mocy regulaminu, dalsze bycie postulatorem.

 • 22 września 2020
  Ks. Abp Józef Kupny mianował ks. dr Sławomira Odera postulatorem fazy rzymskiej procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra Zienkiewicza. Nominację tę potwierdziła Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych 28 października 2020.

 • 18 lutego 2021
  Mianowanie relatora sprawy, o. Szczepana Praśkiewicza OCD, wieloletniego konsultora Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.